Условия за ползване

Бисери Турс > Условия за ползване

ДЕСИ – С – БИСЕРИ ТУРС притежава Застрахователна полица № 0810013150000069103 за задължителна застраховка “ Отговорност на Туроператора “ от ЗПАД “ АРМЕЕЦ “.

Извлечение от Общи условия на ДЕСИ – С – БИСЕРИ ТУРС за организиране на туристически пътувания /ТП / и тяхната продажба на крайни клиенти – туристи :

ЗАПИСВАНЕ

1. Туристът има право да извърши временна резервация за туристически пътувания – ТП, включително по телефона. В такъв случй, тя се пази до 2 работни дни , след което трябва да бъде потвърдена, чрез депозит. Инфомацията, предоставяна в офисите на Туроператора е меродавна и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници / интернет , рекламни брошури , и тв- предавания и т.н./.

2. Извършеното записване на Туриста за ТП обвързва “ Деси-С-Бисери Турс – С “ООД само след заплащане цялата сума на избраната програма.

3.  В срок между 10 и 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо Туристът да посети офиса на Туроператора, в който е сключен договора , за да му бъде предоставена информация по чл. 32 от Закона за туризма.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ , ВИЗОВИ УСЛУГИ И ЗАСТРАХОВАНЕ

4. Туроператорът поема задъжението да подготви, обезпечи и осъществи ТП. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туроператора, включително като представи необходимите документи за осъществяването на ТП.

5. Туроператорът не гарантира получаването на виза, а поема задължението да осигури необходимите формуляри и внесе исканите от Туриста документи пред компетентните органи и служби, включително като извършва уведомяване за необходимостта от интервю. Туристът отговаря за редовността и точното оформление на своя задграничен паспорт.

6. Туристът е длъжен да заплаща допълнителните услуги, невлизащи в стойноста на туровете, отделно.

7.  Туроператорът извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записването.

8. Туроператорът установява цените и всички останали условия на продаваните ТП и своевременно предприема необходимите мерки за известяване на техните изменения.

9. В случай на несвоевременно заплащане, Туроператорът има право да изменя условията на ТП или да анулира извършената резервация със съответните последици.

10. Туроператорът извършва медицинско застраховане на Туриста, заминаващ извън пределите на Република България, което е включено в цената на ТП и е валидно за времето на пребиваване в чужбина за периода, посочен в договора. По желание на Туриста, срещу допълнително заплащане, се извършва застраховка на по – високо ниво или Assistance. Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с предоставената му застрахователна полица.

11. Когато договорът е сключен чрез Турагент, то за информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми или рекламации, Туристите се обръщат право към него и само при възможност за разрешаването им към Туроператора.

12. Във върховия период на туристическия сезон, Туроператорът може да извършва замяна на хотела, с такъв от същата или по– висока категория, в същия курорт, без промяна на общата цена ТП.

13. При липса на минимален брой туристи само ако е оказан в съот ветната оферта на Туриста се предлага допълнително доплащане за индивидуално пътуване, преориентиране за друга група или маршрут, а в срок до 14 дни, преди началото, Туроператорът след като уведоми потребителя , има право да отмени пътуването, като възстанови цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки или обещетения.

НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

14.  При отказ на Туриста от ТП по причини, които не са свързани с неизпълнените от Туроператора на неговите задължения, то внесената сума се възстановява изцяло, в срок от три работни дни, като от нея се удържат следните неустойки, в процент от стойността на ТП, до три месеца – депозита; до 30 дни преди датата на пътуване– 50 % ; от 29 до 16 дни – 70 % ; от 15 до 8 дни – 80 % ; по- малко от 7 дни до началото на ТП – 100 % , от пълната стойност на ТП.

15.  Туроператорът не носи отговорност за изменението на летището за излитане, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията. Аналогично се прилага разпоредбата и когато се използва друг вид транспорт.

16.  В случай на нарушение на законодателството, в която и да е страна от програмата, от Туриста и/ или неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаване на правилата за лична безопастност, то отговорността се носи изцяло от и за сметка на съответното лице – нарушител. Когато по аналогични причини, с решение на властите или отговорни лица на Туриста е отказана възможността за превоз или престой в резервиран хотел, вседствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист , Туроператорът не носи отговорност.

Туроператорът не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждане на мероприятието/ напр. : непотвърдени резервации за полети и хотели/ при промяна по желание на Туриста на първоначалните условия на пътуването /маршрутвреметраене, часове на полети, дати на пътуване и т. н. / в границата от 30 дни преди датата на заминаване.

Туроператорът не отговаря и не компенсира стойността на услугите, за които Туристът е могъл, но не се е възползвал.

Сумата, изплащана от Туроператора в качеството си на обезщетение за вреди, не може да превишава стойността на ТП.

РЕКЛАМАЦИИ

17. В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, Туристът е длъжен незебавно да уведоми и запознае Туроператора с възникналия проблем.

Всички рекламации се отбелязват на мясото, където е станало проишествието, като се съставя констативен Протокол, подписан от лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства.

18 . Рекламации на Туриста, по повод предоставеното качество и изпълнението на ТП, трябва да се извършат писмено, в 10 дневен срок от момента на извършването на ТП. Туроператорът разглежда получената рекламация в едномесечен срок.

19. Извършването на рекламация е предпоставка за търсенето на отговорност по съдебен ред.